Facebook

Ilmailusää

Turvallisuus

Säännöt

Kevytilmailu – Light Aviation r.y.   (KILA)

SÄÄNNÖT

Yhdistyksen nimi, kotipaikka jatarkoitus

 1 § Yhdistyksen nimi on Kevytilmailu – Light Aviation r.y.  ja sen kotipaikka on Mäntsälän kunta. Yhdistys voi käyttää epävirallista lyhennettä PNF.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää siviili-ilmailun ja siinä erityisesti kevytilmailun (yksimoottoriset, maksimi lentoonlähtöpaino 650 kg tai alle)  harrastusta sekä Suomen ainutlaatuisen puhtaan ja järvirikkaan luonnon tunnettuuden parantamista. Yhdistys järjestää jäsenilleen siviili-ilmailuun ja luonnossa olemiseen liittyvää koulutusta ja ohjausta kansallisesti ja kansainvälisesti. Yhdistys voi järjestää luonto-ja/tai ilmailuhenkisiä valistustilaisuuksia, näytöksiä, näyttelyjä, iltamia ja tiedotustilaisuuksia tai olla niissä mukana. Yhdistys voi olla yhteistyössä tarkoitusperää tukevien muiden yhdistysten tai yritysten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3 § Yhdistys voi olla Suomen Ilmailuliitto  -  Finlands Flygförbund r.y.:n tai vastaavien yhdistyksen tarkoitusperää tukevien yhdistysten jäsen ja noudattaa soveltuvin kohdin liittojen sääntöjä kuin myös niitä määräyksiä, joita liitot ovat jäsenilleen antaneet ja antavat.

Jäsenet

4 §  Yhdistyksen jäseniä ovat:

a) perustajajäsenet b) aktiivijäsenet, c)  yritys- ja yhteisöjäsenet  d) nuorisojäsenet,  e) klubijäsenet f) oppilas- ja tutustujajäsenet  g) kannatusjäsenet,  h) kunniajäsenet

* Perustajajäseneksi voidaan hyväksyä perustamiskirjan allekirjoittanut henkilö

* Yhdistyksen aktiivijäseneksi hyväksyy johtokunta harkintansa mukaan sellaisen kirjallisen tai suullisen anomuksen tehneen yli 18-vuotiaan fyysisen henkilön, jonka voidaan katsoa edesauttavan yhdistyksen tarkoituksen toteutumista.     

* Yritys- ja yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka toiminnallaan edesauttaa yhdistyksen tavotteiden toteutumista.

* Yhdistyksen nuorisojäseneksi hyväksyy johtokunta harkintansa mukaan sellaisen kirjallisen tai suullisen anomuksen tehneen alle 18-vuotiaan fyysisen henkilön, jonka voidaan katsoa edesauttavan yhdistyksen tarkoituksen toteutumista.

* Klubijäseneksi johtokunta hyväksyy harkintansa mukaan sellaisen kirjallisen tai suullisen ilmoituksen tehneen yli 18-vuotiaan fyysisen henkilön, joka haluaa osallistua järjestettyihin aktiviteetteihin.

* Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä fyysisen tai juridinen henkilö, joka haluaa edesauttaa yhdistyksen toimintaa.

* Kunniajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai henkilöitä, tai oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka ovat erityisen ansiokkaasti toimineet yhdistyksen hyväksi.

* Oppilas- ja tutustujajäsenten valinnan suorittaa johtokunta ja jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö joka osallistuu järjestettyn koulutukseen tai tutustumisohjelmaan erilisen ohjelman mukaisesti.

* Yhdistys voi erottaa jäsenen, joka vastustaa yhdistyksen toimintaa, vahingoittaa sen mainetta tai laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen .

* Yhdistyksen jäseneksi valittavan toivotaan olevan Suomen Ilmailuliitto r.y:n ja/tai muun yhdistyksen tarkoitusperää tukevan sidosyhdistyksen jäsen.

Jäsenmaksut

5 § Kevytilmailu – Light Aviation r.y;n liittymismaksut ja vuotuiset jäsenmaksut suoritetaan yhdistyksen tilille. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosikokous. Kannatusjäsen saa määrätä liittymismaksunsa ja vuotuisen jäsenmaksunsa suuruuden itse. Liittymis- ja jäsenmaksuvelvoite on kaikilla muilla jäsenillä paitsi kunniajäsenillä, joka voidaan määrätä erisuuruiseksi eri jäsenryhmille.

Johtokunta

6 § Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, ja vähintään kaksi, mutta enintään neljä muuta jäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut johtokunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihettat ai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Johtokunta voi myös asettaa työvaliokuntia harkintansa mukaan. Johtokunnan ja mahdollisten työvaliokuntien kokouksista laaditaan pöytäkirjat, joiden oikeellisuuden tarkistaa puheenjohtaja ja yksi kokouksessa läsnä ollut jäsen.

Kokoukset

7 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Perustajajäsenillä, aktiivi- yritys- ja yhteisöjäsenillä on yksi (1) ääni. Muilla jäsenillä ei ole äänioikeutta.  Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

8 § Kokouskutsut ja muut tiedonannot jäsenille toimitetaan koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ilmoituksella paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä tai kullekin jäsenellekirjeellä tai sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat yhdistykselleilmoittaneet sähköpostiosoitteensa.

Vuosikokous

9 § Yhdistyksen vuosikokouksessakäsitellään seuraavat asiat: 

* Kokouksen avaus

* Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksipöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

* Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

* Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet joka toinen vuosi.

Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

Valitaan mahdolliset edustajat Suomen Ilmailuliitto r.y:n tai vastaaviin sidosyhdistysten kokouksiin

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Tilit ja tilintarkastukset

10 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastajien on tarkastettava hallinto ja tilinpito sekä jätettävä viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastuskertomuksensa ja lausuntonsa vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle.

Erinäiset säädökset

11 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin tai sihteeri ja rahastonhoitaja kaksi yhdessä.

12 § Yhdistyksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

13 § Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja muutosta kannattaa vähintäin ¾ äänten enemmistö annetuista äänistä.

14 § Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintäin kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintäin ¾ äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

15 § Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan varat ensisijaisesti samanhenkiselle toiselle Mäntsälässä toimivalle rekisteröidylle yhdistykselle tai mikäli sellaista ei ole olemassa, yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla.

16 § Muilta osin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

 

Mäntsälässä 3.elokuuta 2001

Etsivä löytää

Kila Safe Pilot

Lentäjän säät